Privacyreglement – Medi Check Services – Uithoorn
Header afbeelding
Marijnenlaan 54 1421 NH Uithoorn Tel:0297 – 56 81 58

Privacyreglement

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Medi Check services huisartsenpraktijk genomen heeft om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen.

1. Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

A. Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

B. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

C. Doeleinden zijn:

 • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
 • gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
 • ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem;
 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

2. Verwerking van algemeen patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

A. Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling en of schriftelijk) verleend;
 • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundigezorg aan de patiënt;
 • verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt.

b. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
 • verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

C. Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

 • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
 • de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

3. Organisatie van de informatiebeveiliging

De huisartsenpraktijken hebben de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

A. Alle medewerkers die patiëntgevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding;

b. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;

C. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk; patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij één van de praktijken.

4. Rechten van de patiënt

A. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem of haar zijn verzameld en verwerkt;

B. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;

C. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;

D. de patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;

E. recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;

F. indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zijn een klacht indienen bij de praktijk;

G. daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.